MM-enkäterna

Utvecklingen av MM-enkäterna påbörjades vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro år 1985. Den första standardiserade enkäten (MM 040 NA för arbetsmiljöer) släpptes våren 1989. Den hade då föregåtts av en omfattande testning avseende validitet och reliabilitet förutom praktisk användbarhet. Referensdata för arbetsmiljöer utan klimatproblem presenterades 1990 (Referens 2). Därefter har olika versioner utvecklats med inriktning mot specifika miljöer, exempelvis skolor, förskolor, kontor, sjukvårdsmiljöer samt boendemiljöer.

De olika enkätversionerna är baserade på samma stomme av frågor vilket ger möjligheter till jämförelser mellan exempelvis skolpersonal och elever eller mellan boende- och arbetsmiljöer. Enkäterna har använts i ett mycket stort antal objekt med problem eller för större kartläggande undersökningar. Ett exempel på de senare utgörs av ELIB-studien som omfattade ett stort urval av hela bostadsbeståndet eller den stora Norrlandsundersökningen som omfattade ca 5 000 kontorsarbetande.

Basenkäten MM 040 NA är översatt till många olika språk. Studier där MM-enkäterna använts eller testats framgår av referenslista åtkomlig under länken Publikationer. Under Basartiklar om Örebromodellen och MM-enkäterna redovisas väsentliga publikationer.

Hur genomför man en enkätundersökning med MM-enkäterna?
Det är viktigt att se enkätundersökningen som en del i en strategi. Enkätundersökningar som sådana kan inte besvara alla frågor. Det är viktigt att man genomför undersökningen korrekt då sättet att informera om undersökningen och administrera enkäterna kan påverka utfallet. Det är speciellt viktigt att beakta integritetsaspekterna. Tänk på att förankra undersökningen bland alla berörda, informera alla berörda om syftet med enkätundersökningen, försöka minimera bortfallet och se till att detta registreras. Redovisa resultatet av enkätundersökningen för alla berörda på ett pedagogiskt sätt. Det är också viktigt att, efter det att miljöförbättrande åtgärder vidtagits, kontrollera att miljön förbättrats i önskad grad. En uppföljande enkätundersökning genomförs lämpligen vid samma årstid som tidigare genomförd undersökning, då innemiljön påverkas av det yttre klimatet.

I olika manualer (Manual arbetsmiljö-basenkät, Manual kontor, Manual skolor och förskolor samt Manual sjukvård) ges ytterligare information och tips om vad man bör tänka på när man genomför en enkätundersökning med MM-enkäterna. I dessa redovisas också vissa grundläggande referensdata.
Vid resultatpresentationen användes en grafisk teknik där referensdata markeras i grafer på arbetsblad. Tolkningen beskrivs närmare i manualerna. Arbetsblad för graferna är åtkomliga via länken 'Grafer'.

Nedanstående enkäter finns tillgängliga och har använts i varierande omfattning vilket framgår av tillhörande manualer. Enkäterna är copyrigthsskyddade.

Enkäterna:
MM 040 NA Arbetsmiljö - basenkät Manual arbetsmiljö - basenkät
MM 040 NA Kontor Arbetsmiljö - kontor Manual kontor
MM 040 NA Sp1 Arbetsmiljö - skolor Manual skolor och förskolor
MM 040 NA Sp2 Arbetsmiljö - förskolor Manual skolor och förskolor
MM 040 NAVård Arbetsmiljö - sjukhus/vårdinrättning Manual sjukvårdsinrättningar
MM 060 NA Sp11 Skolmiljö - elevenkät Manual skolor och förskolor
MM 080 NA Sp11B Årskurs 0-6, föräldraenkät Manual skolor och förskolor
MM 075 NA B Daghems-/förskolemiljö föräldraenkät Manual skolor och förskolor
BOENDEMILJÖN Boendemiljö
Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.