Örebromodellen

I byggnader där man klagar på innemiljön är det ibland lätt att finna en förklaring till klagomålen om det är uppenbart att ventilationen är dålig eller om det förekommer synliga fukt/­mögelskador på grund av läckage. Ofta är dock situationen mindre klar och det finns inget påtagligt att ta på trots att berörda upplever besvär och ibland också olika symtom. Att i detta läge börja genomföra omfattande mätningar av kemiska eller mikrobiologiska ämnen leder erfarenhetsmässigt sällan till att man hittar orsaken till uppgivna besvär och klagomål. Inte heller brukar medicinska undersökningar och provtagningar leda framåt, väsentligen beroende på att det inte finns bra metoder för att på ett objektivt sätt verifiera uppgivna hälsoeffekter och man inte känner bakomliggande mekanismer.

Genom att utreda problematiken på ett systematiskt sätt och strukturera informationen från de berörda kan man ofta rikta de tekniska undersökningarna och mätningarna av byggnaden och innemiljön och få ett bra underlag för kostnadseffektiva miljöförbättrande åtgärder. Den här beskrivna strategin baseras på en metodik presenterad i en WHO-publikation* redan i början av 1980-talet och har blivit accepterad som en standardmetod i många länder, bland annat i de nordiska länderna. I nedanstående figur presenteras strategin i form av en trappa där man först skaffar sig en översikt över problematiken (genom att läsa handlingar, lyssna på klagomålen och göra ett besök på platsen) och tidigt fånga upp berördas erfarenheter på ett strukturerat sätt. Först därefter kan det bli aktuellt att genomföra mer avancerade – och dyra – tekniska mätningar och provtagningar av kemiska eller mikrobiologiska ämnen om sådana erfordras. De flesta innemiljöundersökningar kan genomföras utan dessa mätningar som förutom att de är dyra är mycket svåra att tolka - speciellt i hälsotermer.

En viktig del i denna strategi är således insamlandet av de berördas erfarenheter och upplevelser på ett adekvat sätt med hjälp av valida och reliabla instrument. MM-enkäterna har utvecklats för att uppfylla dessa kvalitetskriterier. Den primära avsikten med enkäterna har varit att skapa enkla och användarvänliga instrument med valida, klara och reliabla frågor, användbara i praktiska situationer. Mer information lämnas under MM-enkäterna. www.swesiaq.se redovisas lämplig arbetsgång för skadeutredare.

*Indoor Air Pollutants: Expossure and Health Effects, EURO Reports and Studies 78, WHO, 1983

Örebromodellen

Miljömedicin MM Konsult AB, Box 1230, 701 12 Örebro.